RODITELJSKI DODATAK

Roditeljski dodatak predstavlja pomoć koja se od države dobija za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Izuzetno, ukoliko je već rođeno troje dece, a prilikom sledećeg porođaja se rodi dvoje ili više dece (blizanci, trojke, četvorke itd.) postojaće pravo na roditeljski dodatak za svako od ove dece, ali je to potrebno da posebnim rešenjem bude odobreno od nadležnog Ministarstva.
Pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava zakonom predviđene uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
Shodno odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) porodicu čine: roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. U izuzetnim slučajevima prilikom utvrđivanja redosleda rođenja dece, u porodicu se ubrajaju i deca koja ne žive u njoj.
Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.
Zajedničko domaćinstvo, u smislu gore navedenog zakona , jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.

Korisnik prava: majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak.

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
o da je državljanin Republike Srbije;
o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

O IZNOSU RODITELJSKOG  DODATKA OD 01.04.2018. – 30.09.2018. POGLEDATI NA : FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM – IZNOS RODITELJSKOG DODATKA OD 17.04.2018. GODINE

beba

Pored majke deteta pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta ukoliko ispunjava gore pomenute uslove, ali samo ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Iznos roditeljskog dodatka

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.
Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Iznos roditeljskog dodatka prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.04.2016. godine do 30. septembra 2016.  :

-za prvo dete – jednokratno  38.008,09 dinara;
-za drugo dete – 148.626,05  dinara  u 24 rate, iznos rate  – 6.192,75 dinara;

– za treće dete – 267.514,65 u 24 rate , iznos rate – 11.146,44 dinara;

– za četvrto dete – 356.682,42 u 24 rate , iznos rate – 14.861,77 dinara.

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog  dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS. dinara;

Pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje na sledeći način
Pre svega, potrebno je napomenuti da je Zakonom predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (primera radi, u Beogradu ovaj posao poveren je Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu).

Zahtev i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li ih podnosi otac ili majka deteta.
Podnosilac zahteva – MAJKA
U ovom slučaju potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
o izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
o uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
o fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
o fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;
o prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;
o uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
o fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).
Pored gore taksativno navedene dokumentacije, nadležni organ može od podnosioca zahteva da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je ona potrebna kako bi se donela odluka o priznanju prava na roditeljski dodatak.
Podnosilac zahteva – OTAC
Pored zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu, otac deteta dužan je da podnese i sledeću dokumentaciju:
o izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu svoju decu, kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
o uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe i za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
o fotokopija lične karte za oca i majku (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
o fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice i overene zdravstvene knjižice za majku;
o prijava prebivališta za decu;
o uverenja nadležnog centra za socijalni rad da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, da njegova ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
o fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).
Uz gore taksativno navedenu dokumentaciju, otac deteta je dužan i da podnese i jedan od sledećih dokaza:
o izvod iz matične knjige umrlih za majku;
o uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;
o odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
o izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
o potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

SMEDIA

Adria Media Group – YUMAMA

CENTAR ZA MAME

23 thoughts on “RODITELJSKI DODATAK

 1. U ovoj zemlji te stalno ogranicavaju. Nas troje zivimo u 48m2 na Zvezdari i na to placamo porez 14.000 a neko u kuci od 300 kvadrata u Leskovcu placa porez 5000 dinara. Sramota

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   korisnici prava na roditeljski dodatak mogu biti majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak. neophodno je da rotielj koji je podnosilac zahteva za roditeljski dodatak sto u samo u izuzetnim slučajevima moze biti otac deteta budu drzavljani Republke Srbije. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

   Sviđa mi se

 2. Zivim u srbiji dete mi je rodjeno u crnoj gori… uzela sam joj srbijansko drzavljanstvo na osnovu mene majke…. tamo nisam ni kakvo prav o ostarila da li imam kod nas pravo
  Unapred zahvalna

  Sviđa mi se

  • Poštovana Snežana,

   da bi ostvarili pravo na roditeljski dodatak potrebno je da ispunite zakonske uslove.
   Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
   o da je državljanin Republike Srbije;
   o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
   o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
   Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
   o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
   o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
   o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
   Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.
   Zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

   Sviđa mi se

  • Poštovani,
   Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
   o da je državljanin Republike Srbije;
   o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
   o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
   Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
   o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
   o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
   o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
   Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.
   Zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

   Sviđa mi se

 3. sta ako smo zakasnili sa podnosenjem zahteva. tj suprugu niko nije rekao da ne moze on da podnese zahtev. tako da je sada to nevazece a mi nemamo pravo da podnesemo opet zato sto beba ima sada 8 meseci.koji je rok za podnosenje zahteva i da li je moguce da sada podnesemo zahtev. unapred hvala

  Sviđa mi se

 4. Postovana Bojana,

  Zanima me ima li majka deteta pravo da podnese zahtev za roditeljski dodatak ukoliko samo otac radi u inostranstvu (godinu dana je u pitanju od januara 2017.do decembra 2017.) Majka radi u Srbiji.

  Hvala unapred.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Katarina,

   Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
   o da je državljanin Republike Srbije;
   o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
   o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
   Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
   o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
   o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
   o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
   Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

   Sviđa mi se

 5. ovako…ozenjen sam ukrajinkom,porodjaj ce se obaviti u ukrajini,dete naravno planiram da registrujem i u srbiji. interesuje je da li je moguce ostvariti pravo na dodatak i kako?

  Sviđa mi se

 6. Supruga iz prethodnog braka ima troje dece, a inace brak nije razveden niti je brakorazvodni postupak pokrenut, sada ceka 4. bebu u vanbracnoj zajednici. U nadleznoj sluzbi navode da majka i novorodjena beba, kao i prethodno rodjena deca moraju imati istu adresu prebivalista da bi ostvarila pravo na roditeljski dodatak….da li je to tacno? Da li je to nepremostiva prepreka za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak?

  Sviđa mi se

  • Poštovani Dragane,

   pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
   o da je državljanin Republike Srbije;
   o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
   o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
   Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
   o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
   o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
   o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.

   Sviđa mi se

 7. postovana. dali majka ima pravo na roditeljski dodatak ukoliko nije vencana i zivi u vanbracnoj zajednici samim tim dete je upisano na ime oca u opstinskoj upravi kazu da nemoze da ostvari dodatak jer nije pomenila prebivaliste

  Sviđa mi se

  • Poštovani Ivice,

   Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
   o da je državljanin Republike Srbije;
   o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
   o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
   Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
   o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
   o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
   o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
   Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

   Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s