SOLIDARNI POREZ – POVRAĆAJ SREDSTAVA

Vlada Republike Srbije je 16.12.2015.godine donela Zaključak na osnovu koga se ispravlja nepravda koja je učinjena licima primenom odredaba Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

Navedena nepravda je nastala zbog toga što navedeni Zakon koristi izraz “ mesečni neto prihod” odnosno prihod koji se odnosi na jedan obračunski period  i predviđa kao predmet umanjenja mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara  pri čemu se u Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru i u Pravilniku o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru nigde  ne pravi razlika između ostvarenih primanja za tačno određeni kalendarski mesec ( primanja u jednom obračunskom periodu )  i ukupnog prihoda koji je jednom  licu  isplaćen u jednom mesecu, a koji se odnosi na primanja za više obračunskih perioda. Na ovaj način došlo je do situacije na koju smo u ranijem tekstu ukazivali, a koja se odnosi upravo na to da su ovom  poreskom obavezom bila obuhvaćena lica koja kumulativno prime u jednom mesecu zaostale zarade ili naknade zarada i na taj način ostvare mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara.

Lica kojima je na gore naveden način vršeno umanjenje neto prihoda treba da podnesu zahtev za povraćaj sredstava odnosno za obustavu postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta oporezovanog fizičkog lica, odnosno poreskom organu koji je doneo rešenje.

SOLIDARNI P.

Uz zahtev koji se podnosi Poreskoj upravi neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju :

  • obračun primanja za svaki obračunski period;
  • isplatni list ili odgovarajući ugovor za obračun primanja koji se odnose na više obračunskih perioda;
  • drugi akt isplatioca prihoda kojim se dokazuje isplata prihoda obračunatih za veći broj meseci, a koji su iplaćeni u jednom mesecu.

Na osnovu podnetog zahteva sa priloženom dokumentacijom, Poreska uprava će sprovesti postupak, a po okončanju istog doneće rešenje o povraćaju plaćene razlike za uplatu neto prihoda na tekući račun podnosioca, odnosno obustaviće postupak za utvrđivanje  tzv. solidarnog poreza.

Na kraju da rezimiramo, ovaj Zahtev mogu podneti lica kojima je vršeno umanjenje neto prihoda prema odredbama Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru, a po osnovu  primanja koja su isplaćena u jednom obračunskom periodu, a odnose se na primanja za više obračuskih perioda.

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

Adria Media Group – YUMAMA

SMEDIA

CENTAR ZA MAME

SOLIDARNI POREZ NA KUMULATIVNO ISPLAĆENE ZAOSTALE NOVČANE PRIHODE

Na početku bitno je reći da je u  pitanju solidarni porez koji  se retroaktivno naplaćuje na kumulativno isplaćene zaostale zarade, a ukoliko je reč o porodiljama u pitanju su zaostale naknade.

Solidarni porez je ukinut 1.11.2014. godine.

Prilikom naplate solidarnog poreza na ovako uplaćene zaostale prihode dolazimo do problema koji je nastao zbog odredbe Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

O NAČIN I USLOVIMA POVRAĆAJA SREDSTAVA POGLEDATI NA  : SOLIDARNI POREZ – POVRAĆAJ SREDSTAVA

Pravna začkoljica je u tome što je u  Zakonu o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru  određeno da umanjeni neto prihod zaposlenog u javnom sektoru predstvalja neto prihod pomnožen sa određenim koeficijentom  za umanjivanje, a koeficijent zavisi od mesečnog neto prihoda.

Obzirom da napred navedeni Zakon koristi izraz “ mesečni neto prihod” i predviđa se kao predmet umanjenja mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara uviđamo da se nigde  ne pravi razlika između ostvarenih prihoda za tačno određeni kalendarski mesec, nego se radi o ukupnom prihodu koji je jednom  licu  isplaćen u jednom mesecu. Na ovaj način nedvosmisleno dolazimo do situacije da će ovom poreskom obavezom biti obuhvaćena lica koja kumulativno prime u jednom mesecu zaostale zarade ili naknade zarada i na taj način ostvare mesečni neto prihod veći od 60.000 dinara.

Zakonodavac  predviđa da je  isplatilac prihoda dužan je da obračuna, obustavi i na propisani uplatni račun budžeta Republike Srbije prenese zbir razlika za uplatu obračunatih za svako lice zaposleno u javnom sektoru istoga dana kada ovim licima isplaćuje umanjeni neto prihod.

09rez

Po isteku kalendarskog tromesečja, a najkasnije do 15. u prvom mesecu narednog kalendarskog tromesečja, Poreska uprava kontroliše da li je za prethodno kalendarsko tromesečje neto prihod zaposlenih u javnom sektoru umanjen u skladu sa ovim zakonom.

Ako Poreska uprava utvrdi da zaposlenom u javnom sektoru neto prihod nije umanjen prema odredbama ovog zakona, utvrdiće razliku za uplatu neto prihoda.

Ako je u prethodnom kalendarskom tromesečju neto prihod koji je ostvario zaposleni u javnom sektoru od isplatioca prihoda veći od umanjenog neto prihoda, Poreska uprava rešenjem nalaže fizičkom licu da iznos razlike za uplatu neto prihoda uplati na propisani račun budžeta Republike Srbije u roku od 30 dana od dana prijema rešenja. Poreska uprava donosi rešenje  u roku od 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja. Ovo rešenje je konačno u upravno postpku.

Obzirom da se radi o konačnom  poreskom upravnom aktu može se pokrenuti upravni spor.

Upravni spor pokreće se tužbom.

Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci koja je podnosi ili u zakonom propisanom kraćem roku.

Podneta tužba ne odlaže izvršenje poreskog upravnog akta.

Po zahtevu tužioca, sud može odložiti izvršenje konačnog upravnog akta kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, odnosno zainteresovanom licu.

Tuženi u upravnom sporu jeste organ čiji se upravni akt osporava, odnosno organ koji po zahtevu, odnosno po žalbi stranke nije doneo upravni akt.

Presuda doneta u upravom sporu je obavezujuća.Protiv presude donete u upravnom sporu ne može se izjaviti žalba .

 

NAPOMENA : Vlada Republike Srbije je 16.12.2015.godine donela Zaključak na osnovu koga se ispravlja nepravda koja je učinjena licima primenom odredaba Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru.

O NAČIN I USLOVIMA POVRAĆAJA SREDSTAVA POGLEDATI NA  :  SOLIDARNI POREZ – POVRAĆAJ SREDSTAVA

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

CENTAR ZA MAME

S MEDIA 

Adria Media Group – YUMAMA