DEČIJI DODATAK

Dečiji dodatak  predstavlja jedno od prava koje je predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom . Ostvaruje ga jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

deca1

Kao izuzetak od postavljenog pravila predviđena je situacija da  majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na dečiji dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

 O IZNOSU DEČIJEG DODATKA OD 01.04.2018. – 30.09.2018. POGLEDATI NA : NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM – IZNOS CENZUSA ZA DEČIJI DODATAK OD 17.04.2018. GODINE

Pod istim uslovima koji su navedeni za roditelja koji neposredno brine o detetu pravo na dečiji dodatak ima i hranitelj i staratelj deteta.

Izuzetno od navedih uslova za hranitelja, hranitelj ili staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja.

Strani državljanin koji radi na teritoriji Republike Srbije ostvaruje dečiji dodatak, ako je to određeno međunarodnim sporazumom, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

Dečiji dodatak pripada deci koja žive i školuju se na teritoriji Republike Srbije, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju.

Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, a najdalje do 19 godina života.

Izuzetno dečiji dodatak pripada i posle navršenih 19 godina života za dete za koje je donet akt o razvrstavanju, sve dok je obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Školovanje jeste sticanje obrazovanja u svojstvu redovnog učenika u osnovnoj i srednjoj školi, a u skladu sa propisima u oblasti obrazovanja.

Izuzetno, svojstvo redovnog učenika smatra se da ima i lice iz osetljivih društvenih grupa i lice sa izuzetnim sposobnostima koje stiče srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra prosvete.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus. Cenzus je propisani iznos proseka primanja po članu porodice. Svakog 5-og u mesecu objavljuje se novi cenzus za buduće potencijalne korisnike dečjeg dodatka.

Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

Ukupan mesečni prihod po članu porodice utvrđuje se tako što se ukupan prihod porodice podeli na tri meseca i broj članova zajedničkog domaćinstva, na dan podnošenja zahteva.

Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju novčana i druga likvidna sredstva (ostvarena prodajom nepokretnosti, akcije, obveznice i druge hartije od vrednosti i sl.) u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Ako podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice poseduju novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva, podnosilac zahteva ne može ostvariti pravo na dečiji dodatak za period srazmeran broju meseci koji se dobija deljenjem ukupnog iznosa tih sredstava sa prosečnom zaradom u Republici bez poreza i doprinosa.

Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice.

Izuzetno od gore navedenog rešenja, pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, koji ostvaruju dohodak od poljoprivrede, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i drugih nužnih ekonomskih zgrada u poljoprivrednom domaćinstvu i zemljišta u površini do dva hektara po članu porodice.

Kako_do_roditeljskog_dodatka_835525568

Uz zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak podnosilac zahteva prilaže sledeće:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 2. Uverenje da je državljanin republike Srbije;
 3. Fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkod domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;
 4. Fotokopiju overene zdravstvene knjižice;
 5. Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajednikog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
 6. Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 7. Poresko uverenje za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 8. Potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta ( osnovna i srednja škola);
 9. Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana);
 10. Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 11. Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 12. Akt o produženju roditeljskog prava;
 13. Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja  (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
 14. Dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica);
 15. Dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu(akt nadležnog organa starateljstva);
 16. Fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane).

Napomena: prilozi pod rednim brojem 10,11,12,13,14,15,i 16 dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja navedenih statusa.

Činjenicu da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju odnosno ne poseduju nepokretnost podnosilac zahteva dokazuje jednim od sledećih dokaza:

1) izvodom iz zemljišnih knjiga – vlasnički list;

2) ugovorom o kupovini nepokretnosti;

3) rešenjem Republičke uprave javnih prihoda;

4) uverenjem Republičkog geodetskog zavoda;

5) ugovorom o korišćenju stana.

Važno je istaći da je od 08.06. 2016. sa stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o opštem upravnom postupku roditeljima znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečiji dodatak  jer je od navedenog datuma organ koji vodi postupak dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.04.2016. godine CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 12. aprila 2016. godine iznosi :

 1. cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom – redovan iznos : 8.203,82 din uvećan iznos : 9.844,59 din. ;
 2. cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

– član 19. stav 1. tačka 1. Zakona   – redovan iznos 2,83 , uvećan 3,40;

–  član 19. stav 1. tačka 2. Zakona  – redovan iznos 6,60 uvećan 7,93

DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)  iznosi – redovan iznos : 2.659,11 din , uvećan iznos : 3.456,86 dinara.

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak – usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu, cenzus se uvećava prema odredbama zakona   za 20%.

Visina dečijeg dodatka usklađuje se 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci.

Iznos dečijeg dodatka, utvrđen u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom , za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju uvećava se za 30%.

Za dete za čije se obrazovanje ili rehabilitaciju potpuno ili više od 50% obezbeđuju sredstva iz javnih rashoda iznos dečijeg dodatka umanjuje se za 50%.

Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Korisnik prava iz ovog zakona koji je na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava ostvario pravo, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

Adria Media Group – YUMAMA

SMEDIA

VRŠAC PLUS

MOJ PEDIJATAR

RODITELJSKI DODATAK

Roditeljski dodatak predstavlja pomoć koja se od države dobija za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta. Izuzetno, ukoliko je već rođeno troje dece, a prilikom sledećeg porođaja se rodi dvoje ili više dece (blizanci, trojke, četvorke itd.) postojaće pravo na roditeljski dodatak za svako od ove dece, ali je to potrebno da posebnim rešenjem bude odobreno od nadležnog Ministarstva.
Pravo na roditeljski dodatak, ako ispunjava zakonom predviđene uslove, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
Shodno odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) porodicu čine: roditelji, odnosno staratelji, hranitelji, usvojitelji i deca, kao i srodnici u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu. U izuzetnim slučajevima prilikom utvrđivanja redosleda rođenja dece, u porodicu se ubrajaju i deca koja ne žive u njoj.
Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak.
Zajedničko domaćinstvo, u smislu gore navedenog zakona , jeste zajednica življenja, privređivanja i trošenja sredstava.

Korisnik prava: majka ili otac deteta za čije rođenje se isplaćuje roditeljski dodatak.

Pravo na roditeljski dodatak pripada majci deteta pod sledećim uslovima:
o da je državljanin Republike Srbije;
o da ima prebivalište u Republici Srbiji;
o da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Potrebno je da majka ispunjava i neke dodatne uslove:
o da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev za roditeljski dodatak;
o da ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje (Izuzetak: kada je ranije rođeno dete smešteno u ustanovu socijalne zaštite zbog potrebe kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, kao i kada je smešteno zbog smetnji u mentalnom razvoju, teže i teške mentalne ometenosti, zbog teških telesnih oboljenja i oštećenja, kao i zbog višestrukih smetnji u razvoju priznaće se pravo na roditelski dodatak);
o da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na ranije rođenu decu.
Ukoliko majka ili članovi porodice u kojoj živi plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara neće imati pravo na roditeljski dodatak. Takođe, pravo na roditeljski dodatak se neće moći ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive i rade u inostranstvu.

O IZNOSU RODITELJSKOG  DODATKA OD 01.04.2018. – 30.09.2018. POGLEDATI NA : FINANSIJSKA PODRŠKA PORODICI SA DECOM – IZNOS RODITELJSKOG DODATKA OD 17.04.2018. GODINE

beba

Pored majke deteta pravo na roditeljski dodatak može ostvariti i otac deteta ukoliko ispunjava gore pomenute uslove, ali samo ukoliko majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Iznos roditeljskog dodatka

Naknada za prvo dete isplaćuje se jednokratno, dok se naknada za drugo, treće i četvrti dete isplaćuje na 24 mesečne rate.
Ukoliko u toku isplate prava na roditeljski dodatak koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Iznos roditeljskog dodatka prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.04.2016. godine do 30. septembra 2016.  :

-za prvo dete – jednokratno  38.008,09 dinara;
-za drugo dete – 148.626,05  dinara  u 24 rate, iznos rate  – 6.192,75 dinara;

– za treće dete – 267.514,65 u 24 rate , iznos rate – 11.146,44 dinara;

– za četvrto dete – 356.682,42 u 24 rate , iznos rate – 14.861,77 dinara.

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog  dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS. dinara;

Pravo na roditeljski dodatak se ostvaruje na sledeći način
Pre svega, potrebno je napomenuti da je Zakonom predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

Rešavanje o zahtevu za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak povereno je opštinskoj, odnosno gradskoj upravi (primera radi, u Beogradu ovaj posao poveren je Gradskom sekretarijatu za socijalnu zaštitu).

Zahtev i prateća dokumentacija razlikuju se u zavisnosti od toga da li ih podnosi otac ili majka deteta.
Podnosilac zahteva – MAJKA
U ovom slučaju potrebno je podneti zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
o izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu decu (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
o uverenje o državljanstvu Republike Srbije za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
o fotokopija lične karte majke (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
o fotokopija overene zdravstvene knjižice za majku;
o prijava prebivališta za decu o kojima majka neposredno brine;
o uverenja nadležnog centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, da njena ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
o fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).
Pored gore taksativno navedene dokumentacije, nadležni organ može od podnosioca zahteva da zatraži i dodatnu dokumentaciju, ukoliko je ona potrebna kako bi se donela odluka o priznanju prava na roditeljski dodatak.
Podnosilac zahteva – OTAC
Pored zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji se popunjava na za to predviđenom obrazcu, otac deteta dužan je da podnese i sledeću dokumentaciju:
o izvod iz matičnih knjiga rođenih za svu svoju decu, kao i decu majke deteta za koje se podnosi zahtev (obično ne stariji od 6 meseci i obično original);
o uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe i za majku, koje ne može biti starije od šest meseci;
o fotokopija lične karte za oca i majku (ukoliko poseduje biometrijsku ličnu kartu sa čipom dovoljno je poneti original na uvid i očitavanje);
o fotokopija svoje overene zdravstvene knjižice i overene zdravstvene knjižice za majku;
o prijava prebivališta za decu;
o uverenja nadležnog centra za socijalni rad da otac neposredno brine o detetu za koje je podneo zahtev, da njegova ranije rođena deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje, i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja (ukoliko se radi o pomenutom izuzetku kada se deca iz opravdanih razloga smeštena u ustanovu socijalne zaštite potrebno je priložiti i izveštaj nadležnog centra za socijalni rad sa ocenom opravdanosti smeštaja deteta, kao i prateću medicinsku dokumentaciju);
o fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice (ukoliko podnosilac zahteva nema ovakav račun, on će biti otvoren službenim putem).
Uz gore taksativno navedenu dokumentaciju, otac deteta je dužan i da podnese i jedan od sledećih dokaza:
o izvod iz matične knjige umrlih za majku;
o uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete;
o odluku nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava;
o izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
o potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora za majku.

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

SMEDIA

Adria Media Group – YUMAMA

CENTAR ZA MAME