PRAVO NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada kako pojedincu tako i porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći, odnosno osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. 

To je osnovni oblik novčane pomoći socijalno ugroženim osobama.

Osnovni uslov za ostvarivanje ovog prava je da pojedinac odnosno porodica imaju mesečne prihode manje od iznosa novčane socijalne pomoći.

Porodicom se smatraju  supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici  bez obzira na stepen srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Na ovom mestu važno je navesti da je kod supružnika i dece na školovanju predviđen izuzetak od obaveze života u zajedničkom domaćinstvu, te se shodno navedenom, članom porodice smatra supružnik bez obzira na njegovo faktičko mesto života i dete koje zbog školovanja ne živi u svojoj porodici – sa vremenskim ograničenjem do kraja roka propisanog za  školovanje, a najkasnije do navršene  26. godine života.

Izuzetno je važno istaći  da se članom porodice ne smatra izvršilac nasilja u porodici, odnosno da prihodi koje to lice ostvaruje i imovina tog lica  ne utiču na pravo žrtava nasilja u porodici da ostvare novčanu socijalnu pomoć, ako ispunjavaju druge uslove za ostvarivanje ovog prava.

Članom porodice staratelja smatra se i osoba sa smetnjama u razvoju, koja se u toj porodici nalazi na osnovu rešenja centra.

Prema odredbama Rešenja o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 88/2016) koje  se primenjuje počev od utvrđivanja prava na novčanu socijalnu pomoć za oktobar 2016. godine osnovica za utvrđivanje visine novčane socijalne pomoći, koja je usklađena sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci od 1. oktobra 2016. godine iznosi 7.946,00 dinara, nominalni iznosi novčane socijalne pomoći utvrđuju se:

1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 7.946,00 dinara;

2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 3.973,00 dinara;

3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 2.384,00 dinara.

socijalna-pomoc-za-pojedinca-1328585176-82999

Opšti uslovi za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć za pojedinca:

1) ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad  ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

2) ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;

3) ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

4) ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan;

5) ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta površini do 0,5 hektara. Odgovarajućim stambenim prostorom, smatra se soba po članu porodice, odnosno veličina sobe do 10 metara kvadratnih;

6) ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;

7) ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca;

8) ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, ili porodica koji ne ispunjavaju uslove  ako centru za socijalni rad daju saglasnost za upis hipoteke na svoje nepokretnosti radi obezbeđenja namirenja potraživanja u visini valorizovanog iznosa isplaćene novčane socijalne pomoći.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć moze ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, ukoliko ima zemljište u površini do jednog hektara.

Pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

Ukoliko porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što njen član ne ispunjava  gore navedene uslove,  pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje se samo njenom članu koji je nesposoban za rad ukoliko ispuni predviđene uslove.

Nesposobnim za rad se smatraju :

1) žena i muškarac koji su navršili godine života određene propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju kao uslov za starosnu penziju;

2) dete do navršene 15. godine života;

3) dete na školovanju, do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života;

4) lice koje je potpuno nesposobno za rad prema propisima o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju;

5) trudnice i roditelj deteta koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta prema propisima o radu;

6) nezaposleno lice koje se stara o članu porodice iz člana 81. stav 2. ovog zakona, koji je korisnik prava na pomoć i negu po bilo kom osnovu;

7) lice kome je utvrđen treći stepen radne sposobnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

8) lice prema kome je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti ili postupak lišavanja poslovne sposobnosti – dok taj postupak traje.

Pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć.

Uvećana novčana socijalna pomoć utvrđuje se tako što se pripadajući iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno porodicu uvećava za 20 %.

Novčana socijalna pomoć isplaćuje se mesečno, u iznosima zaokruženim u dinarima.

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno njegov zakonski zastupnik dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu od uticaja na priznato pravo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastala.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć miruje dok se korisnik nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju dužem od mesec dana ili ako mu je  izrečena mera obaveznog lečenja u odgovarajućoj ustanovi.

O pravu na novčanu socijalnu pomoć,  odlučuje centar za socijalni rad osnovan za teritoriju na kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.

Na kraju važno je istaći da je  Nacionalna služba za zapošljavanje  dužna  da obavesti centar za socijalni rad ukoliko se korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć zaposli, radno angažuje, stekne pravo na novčanu pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje, osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, dok je korisnik novčane socijalne pomoći dužan da prihvati posao koji mu ponudi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Bojana Bogojević
Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane : 

Adria Media Group – YUMAMA

SMEDIA

NETMEDIJA

ROMINFOMEDIA

SAMO ŽENA

NAJBOLJA MAMA NA SVETU

DOKUMEN.TIPS

MOJ PEDIJATAR

NIŠKI PORTAL

Gostovanje u emisiji Posle ručka, voditelj Vanja Bulić,  TV Happy , tema : SIROMAŠTVO – Da li će se bolje živeti sa uvođenjem “ Socijalnih karata?“

POSLE RUČKA , TV HAPPY

58 thoughts on “PRAVO NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

 1. Mene zanima da li imam pravo na deciji dodatak ako samo suprug radi ali pod ugovorom je mislim da je prijavljen na 30 000 mesecno da li to znaci da gubim pravo decjeg dodatka .Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovana Snežana,

   iznos zarade Vašeg supruga je samo jedan od uslova za ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Pročitajte pažljivo tekst o dečijem dodatku i u njemu pogledajte koji su ostali predviđeni uslovi koje je potrebno ispuniti.

   Sviđa mi se

 2. Poštovani,

  pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom. Sto znaci da je odredjeno samo njeno maximalno trajanje.

  Sviđa mi se

 3. Zanima me da li imam pravo na socijalnu pomoc .. Zivim kao podstanar sa majkom koja prima penziju 9 500 din. placamo kiriju 50e ja nisam zaposlen … hvala unapred

  Sviđa mi se

 4. Postovani mene zanima da li mogu ostvariti socijalnu pomoc ostala sam bez posla ne mojom krivicom,na birou sam,imam bebu od 1i4meseca i djaka prvaka,podstanarismo,a sa vambracnim suprugom vise ne zivim.Hvala u napred

  Sviđa mi se

 5. postovani ja primam socijalno 6 meseci pa 6 meseci ne primam.Suprug je na izdrzavanju kazne zatvora. 3 god.Da li je to po zakunu ili ne.Ja zivim sa detetom od 5 god i nezaposlena sam zivimo pod kirijom.Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sandra,
   pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom

   Sviđa mi se

 6. Moj suprug, cerka i ja zivimo u kuci sa njegovim ocem, majkom i bratom. Oni primaaju socijalnu pomoc, a mi smo sada predali papire, ali su nam rekli da mora da menjamo njihovo resenje i svi zajedno da predamo, da nemamo pravo moj suprug, cerka i ja da primamo posebno socijalnu pomoc iako smo mi u bracnoj zajednici. A mnogi iz nase opstine primaju tako, ne znam zasto bi mi bili izuzetak.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sanja,

   rešenje menja organa koji ga je i doneo, Vaše je samo da podnesete novi zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć . Osnovni uslov za ostvarivanje ovog prava je da pojedinac odnosno porodica imaju mesečne prihode manje od iznosa novčane socijalne pomoći.

   Sviđa mi se

  • Poštovana MM,

   kao jedan od dokaza koje jepotrebno da priložite kako bi ostvarili pravo je – dokaz o nezaposlenosti .

   Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

   Ukupan mesečni prihod po članu porodice utvrđuje se tako što se ukupan prihod porodice podeli na tri meseca i broj članova zajedničkog domaćinstva, na dan podnošenja zahteva.

   Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju novčana i druga likvidna sredstva (ostvarena prodajom nepokretnosti, akcije, obveznice i druge hartije od vrednosti i sl.) u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

   Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

   Sviđa mi se

 7. Postovana,
  Imam troje dece,dvoje idu u skolu,a najmladji je beba od godinu dana.Na porodiljskom sam i primam minimalac od 21500..a nekad i 21100..muz mi je privatnik ali prosek mu je oko 7000mesecno.Da li bi imala pravo na socijalnu pomoc?Iz Krusevca sam.
  Hvala na odgovoru,
  Srdacan pozdrav
  Natasa

  Sviđa mi se

 8. ostao sam bez posla,supruga radi za minimalac,imamo dvoje dece 12 i 10 godina.imam li neka prava,ako ne za socijalnu pomoc onda barem za umanjenje racuna za struju i komunalije.Pozdrav

  Sviđa mi se

  • Poštovani Miljane,

   kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su ukupan mesečni prihod domaćinstva, broj članova, imovno stanje. Ukupan mesečni prihod obuhvata sva primanja i prihode koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

   Pravo na besplatnih 120 do 250 kilovati struje ili 35 do 75 kubika gasa moći će da ostvare zaštićene kategorije kupaca čiji su ukupni mesečni prihodi od oko 13.595 do 32.684 dinara. Prema važećoj uredbi zaštićenom kupcu pravo na 120 kilovata besplatne električne energije ili 35 kubnih metara gasa ima jednočlano domaćinstvo koje ima prihod do 13.595 dinara i mesečno troši do 480 kilovata struje. Dvočlane i tročlane porodice mogu dobiti besplatno 160 kilovata struje ili 45 kubika gasa, ukoliko im primanja ne prelaze 19.795 dinara i imaju mesečnu potrošnju najviše do 640 kilovata.

   Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na besplatnih 200 kilovata struje ili 60 kubika gasa, ako ima prihod do 25.990 dinara, a porodice sa šest i više članova ukoliko im primanja ne prelaze 32.684 dinara dobijaju do 250 kilovata struje ili 75 kubnih metara gasa besplatno.

   Od 1. januara 2017. može se podneti zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca svojoj lokalnoj samoupravi.

   Sviđa mi se

  • Poštovani Danijele,

   pošto ste postavili Više pitanja koja se nadovezuju jedno na drugo, a u osnovi su sva obuhvaćena ovim jednim preciziranim pitanjem .
   Pravo na novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac, odnosno, porodica koja nema prihode, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti. Sredstva za Novčanu socijalnu pomoć obezbeđuje Republika Srbija. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se dobija u centru za socijalni rad. Neophodna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć u skladu sa zakonom:

   • zahtev;

   • lična karta na uvid i fotokopije za sve punoletne članove;

   • izvod iz Matične knjige rođenih/venčanih za članove porodice;

   • uverenje o imovinskom stanju za sve punoletne članove porodice;

   • uverenje o prijavi službi Zavoda za tržište rada nezaposlenih članova;

   • potvrda za decu o redovnom školovanju;

   • potvrda o primanjima za sve članove (osim dečijeg i roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica i primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda);

   • uverenje Fonda PIO da članovi porodice nisu korisnici penzije po bilo kom osnovu;

   • fotokopija Presude o razvodu braka i visini utvrđene obaveze za izdržavanje;

   • rešenje o prestanku radnog odnosa.

   Sviđa mi se

   • Dobro, moje pitanje je bilo da li postoji 12 meseci. I na koga se to odnosi?
    Pojedinac sa invaliditetom ako bas je potrebno.

    Sviđa mi se

   • Poštovani Borise,

    odgovor na Vaše drugo i preciznije pitanje je da novčanu pomoć u neograničenom trajanju dobijaju porodice bez radno sposobnih članova, a preispitivanje ovog prava vrši se svake godine . Kontaktirajte Centar za socijalni rad u mestu Vašeg prebivališta.

    Sviđa mi se

 9. Draga Bojana,
  Hvala najlepse na ovako iscrpnom I jasnom tekstu.
  Imam malo duze pitanje, pa bih vas zamolila da mi odgovorite.
  Da li zenska osoba, 62 godine, nikada nije bila zaposlena iako je na birou ceo radni vek, (dakle, nema prava na penziju), a zivi sa cerkom koja je takodje nezaposlena u stanu koji premasuje osnovne potrebe pojedinca, ali koji se ne vodi ni na jednu od njih, ima pravo na socijalnu pomoc? Stan se vodi na pokojnu majku osobe o kojoj pisem, i treba da udje u proces ostavinske rasprave, nakon kojeg bi uz saglasnost sestara bio prepisan na nju, podeljen ili prepisan na njenu cerku, u zavisnosti od toga u kom od ta tri slucaja ona pravo na socijanu pomoc zadrzava, ukoliko je ispunjava.

  Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovana Miro,

   hvala Vam najlepše na pohvalama koje ste uputili za moj rad. U tekstu Vam se nalaze Opšti uslovi za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć za pojedinca:

   1) ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

   2) ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;

   3) ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

   4) ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan;

   5) ako nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta površini do 0,5 hektara. Odgovarajućim stambenim prostorom, smatra se soba po članu porodice, odnosno veličina sobe do 10 metara kvadratnih;

   6) ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu ovog zakona;

   7) ako pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca;

   8) ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

   Osnovni uslov za ostvarivanje ovog prava je da pojedinac odnosno porodica imaju mesečne prihode manje od iznosa novčane socijalne pomoći.

   Porodicom se smatraju supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici bez obzira na stepen srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

   Sviđa mi se

   • Draga Bojana,

    Hvala na odgovoru. U medjuveremenu sam malo podrobnije procuila sve uslove pa shvatam da moje pitanje nije bilo najjasnije. Zbog toga ostaje jedna nedoumica u vezi pomenute situacije. Posto osoba ispunjava sve uslove neophodne za dobijanje socijalne pomoci, ali zivi u stanu koji premasuje kapacitete pojedinca koji se ipak ne vodi ni na nju niti na njenu cerku, vec pokojnu majku; osavinska rasprava nije pokrenuta i ne moze da se pokrene zbog nesuglacia izmedju naslednicima.

    Dakle, li ona i/ili njena nezaposlena cerka mogu da dobiju, nepovratnu, materijalnu socijalnu pomoc dok se ostavinska rasprava ne zapocne i zavrsi, iako bi nakon postupka pomenuta gospodja nasledila stambeni prostor koji premasuje minimume pojedicna.
    Da li je u preiodu u kom fiktivno nema nikakavo vlasnistvo moguce dobiti socijalnu pomoc i da li ima poente aplicirati pod ovakvim uslovima.

    Zahvaljajujem na ogovoru, i oprostite na smetnji…

    Sviđa mi se

 10. Poštovana Snežana,

  pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada kako pojedincu tako i porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći, odnosno osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno.

  Pravo na novčanu socijalnu pomoć moze ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, ukoliko ima zemljište u površini do jednog hektara.

  Pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine, ako ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

  Sviđa mi se

 11. postovana, predao sam (samohrani roditelj sa detetom invalidom – autizam) sve potrebne papire za NSP lokalnom centru za Socijalni rad i ocekujem poziv na razgovor. Ono sto mi nije bas najjasnije a ni njima izgleda je sledece. Da li NSP moze biti umanjena za iznos alimentacije? Sud je pri odlucivanju o starateljstvu nad detetom nalozio mojoj supruzi da na ime alimentacije placa 2000 din na ruke pocetkom svakog meseca. Tu alimentaciju ona ne daje jer je nezaposlena ali postoje glasine da NSP moze biti umanjena za iznos alimentacije iako je ne dobijam, tj samo na osnovu sudskog resenja?!? Da li je to tacno?

  Liked by 1 person

   • U centru ne traze niti prihvataju nikakav dokaz, vec tvrde da je to sudsko resenje o alimentaciji „na snazi“ i da bivsa supruga mora da pokrene nekakav zahtev za sudski postupak izmene alimentacije ili da je tuzim jer je ne placa. Nema logike da se to tako resava, jer covek svako malo moze biti zaposlen i nezaposlen – ko ce svako malo pokretati sudske procese?. Mnogo je logicnije da sudska presuda stoji a da se za trenutno stanje podnose dokazi. Npr, za deciji dodatak su mi trazili potvrdu da je supruga nezaposlena i da napisem izjavu pod sopstvenom odgovornoscu da ne dobijam alimentaciju (sudsko resenje je da se isplacuje na ruke). Sta je sad tu po zakonu? Hvala!

    Sviđa mi se

   • Poštovani Stevane ,

    visina alimentacije varira od slučaja do slučaja i postoje situacije kada je prvobitno određena alimentacija smanjena ili povećana u skladu sa promenjenim životnim okolnostima.

    Na primer, osoba koja je davala alimentaciju se razbolelaili je ostala bez posla .. pa su se i njene životne potrebe promenile, a samim tim su se promenili i njeni prihodi i rashodi.

    Ukoliko Vaša supruga ne želi dobrovoljno da plaćaju alimentaciju koju je odredio sud,Vi možete da se obratite privatnom izvršitelju koji će naći najefikasniji način za namirenje potraživanja bilo administrativnom zabranom na plati ili penziji, bilo prodajom pokretne ili nepokretne imovine dužnika.

    Da bi ste ostvarila pravo na alimentaciju, prvi korak je da imate pravosnažnu izvršnu ispravu, odnosno presudu suda kojom je određen iznos alimentacije. Sledeći korak je da se s tom pravosnažnom presudom, koja ne mora da bude izvršna, obrati tenadležnom sudu – prema prebivalištu odnosano boravištu izvršnog dužnika, sa predlogom za izvršenje.Kada sud doneše rešenje o izvršenju Vi odolazite kod izvršitelja i od tog momenta započinje postupak realizacije svog prava naplate alimentacije. U predlogu za izvršenje možete da odredite sredstvo izvršenja, ili može da se navede da će se izvršenje sprovoditi bez navođenja sredstva i predmeta izvršenja.

    Sviđa mi se

 12. Draga Bojana,ja primam socijalnu pomoc,imam prava na 12 meseci danas sam podigao 15.400 din. a vidim iz tvog priloga da bi trebalo biti vise.Porodicu cinimo supruga,ja i dvoje dece,pa me interesuje zasto je manje. I imam jos jedno pitanje supruga je trudna sa trecim detetom da li imam neko pravo da je prijavim kao nesposobnu za rad ili to moze kad se porodi, posto je trece dete po zakonu bi trebalo da ima 2 god. porodiljskog ili da li imam neka prava vise,odnosno ona. Unapred hvala!!!!

  Sviđa mi se

 13. Postovani, stiglo nam je resenje da se ponistava socijalno. Jer su mi roditelji bili bolesni i nisu mogli da se jave na biro datuma kad su upisani. Uzeli smo potvrdu od lekara i sad moraju ici na biro radi prijave sa potvrdom da nisu mogli doci tog dana. Da li mora ponovo da se radi novi postupak? Ili mozemo poslati potvrdu kao dokaz zbog cega nisu bili tog dana nisu mogli doci na evidenciji. Pozdrav, hvala!

  Sviđa mi se

  • Poštovana Irina,
   ukoliko je nadležni organ zbog očigledno nepotpune dokumentacije odlučio da Vam poništi ranije doneto rešenje nepohodno je da postupak pokrenete ponovo. Ukoliko pojedinac nije u mogućnosti da se tačno određenog datuma javi NSZ može putem telefona kontaktirati referenta kako bi mu on odedio novi datum .

   Sviđa mi se

 14. Draga Bojana,

  Hvala vam najlepse na potpunom odgovoru. Ne samo sto brzo odgovarate, vi to cinite sa potpunim objasnjenjima na direkno postavljena pitanja. Vidi se da podrobno citate pitanja i trudite se maksimalno da odgovorite na svako, jer to sto je nesto besplatno(kao u slucaju ovako ukazane pravne pomoci, iako pri tom dize rejting vaseg sajta), u vasem slucaju uopste ne znaci da ce biti manje kvalitetno!

  Samo napred!

  Sviđa mi se

 15. Interesuje me, dal imam pravo na socijalnu pomoć? Imamo četvoro dece, suprug je pre četiri god. Privremeno zatvorio firmu zbog bolesti. On se nevodi na službi za zapošljavanje, ja da. Dal imamo pravo? Hvala unapred.

  Sviđa mi se

 16. zamolio bih

  Da li korisnici novcane socijalne pomoci imaju prava na ogrev , na hranu u crvenom krstu da li i kako ostvariti pravo na besplatan tv prijemnik set-top box ? da li postoji zvanican spisak dodatnik prava koje korisnici novcane socijalne pomoci imaju?

  Sviđa mi se

  • Zdravo. Ja sam pitala pre par meseci u vezi Soc.pomoci za oca i nisam dobila odgovor cini mi se. Pa cu pitati opet. Da li osoba koja nema uslov za penziju a ima 58 god,prijavljena na birou ima pravo na pomoc,i ako suruznik ima 40000 platu opterecenu kreditima i ostaje 16000 za zivot.?

   19.10.2017. 11.34 pre podne, „Pravo i korporativno upravljanje“ је написао/ла:

   > danijel commented: „zamolio bih Da li korisnici novcane socijalne pomoci > imaju prava na ogrev , na hranu u crvenom krstu da li i kako ostvariti > pravo na besplatan tv prijemnik set-top box ? da li postoji zvanican spisak > dodatnik prava koje korisnici novcane socijalne pom“ >

   Sviđa mi se

   • Poštovana Jelena,

    niste dobili odgovor verovatno zbog mog previda koji je nasta zato što mi stiže izuzetno veliki broj pitanja što direktono na Blog što na moj privatni mail koji nije namenjen tome. A odgovaranje na pitanja na Blogu nije jedina moja poslovna aktivnost kojom se bavim.

    Osnovni uslov za ostvarivanje na novčanu socijalnu pomoć je da pojedinac odnosno porodica imaju mesečne prihode manje od iznosa novčane socijalne pomoći. Prema onome što ste naveli u pitanju prihode predstavlja zarada Vaše majke i novčana naknada od strane NSZ Vašeg oca.

    U tekstu https://bojanabogojevic.wordpress.com/2016/05/25/pravo-na-novcanu-socijalnu-pomoc/ se nalaze odgovori na Vaša pitanja.

    Sviđa mi se

   • Poštovani Danijele,

    Uredbom o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije se propisuju kriterijumi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca električne energije ili prirodnog gasa, način zaštite, sadržina zahteva, uslovi, rok i postupak za sticanje statusa, kao i dokazi koji se prilažu uz zahtev, količine električne energije ili prirodnog gasa za koje se energetski ugroženom kupcu umanjuje mesečna obaveza plaćanja, način izdavanja akta o sticanju statusa i sadržina tog akta, način vođenja evidencije i druga pitanja neophodna za utvrđivanje statusa.

    Energetski ugroženi kupac, u smislu ove uredbe, je i domaćinstvo čijem članu zbog zdravstvenog stanja obustavom isporuke električne energije ili prirodnog gasa može biti ugrožen život ili zdravlje.

    Zahtev za sticanje statusa ugroženog kupca (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za poslove socijalne zaštite (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), u mestu prebivališta.

    Za ostali spisak prava koje mozete koristiti kao korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć kao što sam rekla neophodno je da se obratite Centru za socijalni rad prema mestu Vašg prebivališta jer svaka opština donosi Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite.

    Sviđa mi se

 17. Postovani,imam li ja pravo na socijalnu pomoc ?Nezaposlena sam primam deciji dodatak,muz radi,imamo dvoje dece,decak 8god i devojcica 23meseca,Muz mi prima 30000din od toga nam je rata kredita 15000?Hvala unapred.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Ivana,

   osnovni uslov za ostvarivanje na novčanu socijalnu pomoć je da pojedinac odnosno porodica imaju mesečne prihode manje od iznosa novčane socijalne pomoći. Prema onome što ste naveli u pitanju prihode predstavlja zarada Vašeg supruga.
   U tekstu Vam se nalaze odgovori .

   Sviđa mi se

 18. Postovana Biljana,moram da Vas pitam zasto ja imam jednokratnu pomoc a ne ovu svakog meseca?Zivim sa majkom,ona ima penziju 11.500.Ja imam 30god nisam zaposlena.Rekli su mi u socijalnom da je razlog taj sto ima vise od 9000 din. penziju.Meni je to potrebno za lekove koji mi kostaju mesecno 8000. Da li je moguce da zbog te razlike 1500 din penzije ja nemogu da dobijam pomoc svakog meseca? Molim Vas za odgovor.Ivana

  Sviđa mi se

 19. Postovani

  Korisnik sam socijalne novcane pomoci i izunutrasnjosti sam a cerka studira u Beogradu na budzetu je.Da li imam pravo na besplatan smestaj u studenskom domu?
  Unapred zahvalna

  Sviđa mi se

 20. postovanje,
  kome mogu da se obratim ako su moja prava uskracena od strane centra za socijlni rad?? koja institucija ili organ je nadlezan za zalbe na nesavestan rad centra??

  Sviđa mi se

 21. Postovana, mene interesuje da li bi moj stariji sin, koji ima 27 godina, a student je, mogao da na svoje ime podnese zahtev za socijalnu pomoc? Napominjem da je tek nedavno upisao fakultet i trenutno je na prvoj godini. Nasa porodica ima 4 clana, koju osim starijeg sina, cinimo, suprug, maloletni sin,osnovac, i ja. Inace ni suprug , ni ja nismo zaposleni i nalazimo se na evidenciji sluzbe za zaposljavanje. Unapred hvala na odgovoru.

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s