POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

Pomoć i nega drugog lica (  poznatije kao dodatak za tuđu negu ) je pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Zakonom je određeno da  za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica –korisnik ima  pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ima osiguranik i korisnik penzije, kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica  koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom i kod lica koje postiže vid sa korekcijom do 0,05.

Dodatak za pomoć i negu drugog lica utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu.

Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

pomoć i nega

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe,a za koje je na osnovu porpisa utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 % po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i napred navedeno lice  koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje, 1. aprila i 1. oktobra.

 

Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.

Da biste ostvarili pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica potrebno je da podnesete zahtev, mada se postupak može pokrenuti i po službenoj dužnosti.

 

Uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

 • Zahtev;
 • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica;
 • Fotokopija lične karte i lična karta na uvid;
 • Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu;

Ako je podnosilac zahteva osiguranik, pored navedene, treba priložiti i sledeću dokumentaciju:

 • Overenu fotokopiju radne knjižice;
 • Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ;
 • Fotokopiju lične karte i lična karta na uvid;
 • Prijavu o povredi na radu, ukoliko je potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu;
 • Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa.

 

    Neophodna dokumentacija, kada ovo pravo ostvarujete za dete:

 •   zahtev;
 • izvod iz matične knjige rođenih deteta;
 •  mišljenje specijaliste;
 •  predlog pedijatra za veštačenje;
 •  fotokopije nalaza lekara specijalista i otpusnih lista;
 •  fotokopije lične karte oba roditelja,
 •  fotokopija zdravstvene knjižice detet;,
 •  fotokopija prijave prebivališta deteta;
 •  ukoliko je dete rođeno van teritorije Republike Srbije – uverenje o državljanstvu.

 

Pravo na novčani dodatak za pomoć i negu drugogo lica kao i pravo na uvećani dodatak priznaje se od dana kada ste podneli zahtev ukoliko  su u momentu podnošenja zahteva bili ispunjeni usovi Vam se to pravo i prizna.

Korisnik ovog prava kao i prava na uvećani dodatak, odnosno njegov zakonski zastupnik dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu od uticaja na priznato pravo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastala.

O pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica i pravu na uvećani dodatak, odlučuje Centar za socijalni rad osnovan za teritoriju na kojoj podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.

Ukoliko se u toku postupka izmene okolnosti na osnovu kojih je bila određena mesna nadležnost Centra za socijalni rad, postupak nastavlja onaj Centar koji je nadležan s obzirom na izmenjene okolnosti.

 

Važno je istaći da samu ocenu nesposobnosti za rad, potrebe za pomoći i negom drugog lica i postojanje i stepen telesnog oštećenja utvrđuju organi veštačenja .

U onim slučajevima gde invalidska komisija proceni da se zdravstveno stanje lica može poboljšati zakazuje se kontrolni pregled.

 

Na samom kraju važno je sumirati  da  prema važećim zakonskim odredbama ovo pravo mogu da ostvare, praktično, samo nepokretni, slepi, dementni i lica koja bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, lica na dijalizi i lica koja bez tuđe pomoći ne mogu da se kreću po kući.

Ukoliko niste zadovoljni odlukom po Vašem zahtevu, možete podneti žalbu.

 

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

Adria media Group – YUMAMA

SMEDIA

NAJBOLJA MAMA NA SVETU

MOJ PEDIJATAR

 

12 thoughts on “POMOĆ I NEGA DRUGOG LICA

 1. Interesuje me ko placa vjestacenje posto su iz centra za soc.rad vozili nepokretnog decka od 35 god. Bez majke staratelja i sada joj traze da plati 20 000 .radi se o nas.por. penzije.koliko to kosta i zar on nema pravo kao i psihico nes.lice da ne placa

  Sviđa mi se

  • Poštovana Dragice,

   shodno pravima iz zdravstvenog osiguranja predviđeno je sledeće: Osiguranim licima se obezbeđuje i naknada troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite, a naknada ovih troškova pripada i pratiocu osiguranog lica u slučaju upućivanja u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi van područja filijale kod koje je lice osigurano, pod uslovom da je ta zdravstvena ustanova udaljena najmanje 50 kilometara od mesta njegovog stanovanja.

   Zakon predviđa da naknada troškova prevoza pripada osiguranim licima kada su od strane zdravstvene ustanove ili nadležne lekarske komisiјe upućeni ili pozvani radi korišćenja zdravstvene zaštite ili ocene privremene sprečenosti za rad na područje druge filijale.

   Izuzetno, osiguranom licu upućenom na hemodijalizu, detetu do navršenih 18 godina života i starijem licu koje je teško duševno ili telesno ometeno u razvoju, upućenom na svakodnevno lečenje i rehabilitaciju u zdravstvenu ustanovu koja se nalazi van mesta prebivališta, odnosno u drugo mesto na području filijale kod koje je lice osigurano, pripada naknada troškova prevoza na osnovu mišljenja lekarske komisije.

   U svim slučajevima osigurana lica imaju pravo na naknadu troškova prema najkraćoj relaciji u visini cene koštanja karte autobusa ili drugog razreda voza, ili izuzetno prema ceni drugih sredstava javnog saobraćaja, ako je takav prevoz neophodan.

   Sanitetski prevoz osigurano lice može koristiti na osnovu ocene lekarske komisije, a ukoliko mu se isti ne može obezbediti pripada mu naknada stvarnih troškova prevoza, najviše do iznosa 10% od cene jednog litra benzina za svaki pređeni kilometar.

   Naknada troškova prevoza pripada i pratiocu osiguranog lica, pod istim uslovima kao i osiguranom licu, ukoliko nadležna lekarska komisija konstatuje potrebu prisustva pratioca.

   Sviđa mi se

 2. Majka mi prima tudju negu preko centraza socijalni rad stepen ostecenja je 90 posto sad smo pravili zahtev za uvecanje tudhe nege i pomoci preko preko penzionog fonda posto je nasledila poljoprivrednu penziju. Korekcija vida je 0.05 %
  Toliko vidi dali ona ima pravo na uvecanje i dali kojimslucajem joj mogu uskratiti i ovih 90 posto sto ima. Unapred hvala na odgovoru

  Sviđa mi se

  • Poštovani Tomo,
   pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe,a za koje je na osnovu porpisa utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100 % po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i napred navedeno lice koje ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

   Sviđa mi se

 3. postovana bojana moj suprug je slepo lice sa 100 posto.primao je tudju negu i pomoc preko centra za socijalni rad onda smo predali preko pio.fonda u leskovac zahtev za priznavanja prava na porodicnu penziju po pokojnog suprugovog oca 2013 god.gde mu je priznato pravo na porodicnu penziju uz njegovu majku jer tako pise u resenju posle toga je ponovo izlazio isto u pio.na komosiji za tudju negu i pomoc gde je i to ustvario po zakonu i dobio je resenje na njegovo ime.medjutim svo njegovo pravo koje je ustvario da prima je prebaceno na njegovu majku tako da sada moj suprug nema nista na njegovo ime kao sto i pise u resenju.pa bih vas zamolila da mi odgovorite dali on ima pravo da njegovo primanje ide licno na njegovo ime.gorica

  Sviđa mi se

  • Poštovani Srđane,

   Vaše pitanje je izuzetno konfuzno. Svi odgovori koji se tiču naknade za tuđu negu i pomoć Vam se nalaze u tekstu. Za sva dodatna pitanja uz dokumentaciju koju posedujete obratite se Centru za socijalni rad u Vašem mestu.

   Sviđa mi se

  • Poštovana Zorice,

   korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno njegov zakonski zastupnik dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu od uticaja na priznato pravo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastala.

   Sve promene koje su od uticaja na korišćenje prava i utvrđene obaveze uzimaju se u obzir od prvog dana narednog meseca po njihovom nastupanju, odnosno od 15. u mesecu ako je promena nastupila do 15. u mesecu, osim kod dodatka za pomoć i negu drugog lica i uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, kada se nastala promena uzima u obzir od dana nastanka.

   Sviđa mi se

  • Poštovana Vera,

   ova vrsta pomoći može se dobiti preko centra za socijalni rad i preko PIO fonda. U Centru za socijalni rad zahtev mogu podneti maloletna i punoletna (odrasla) lica, pod uslovom da ovo pravo ne koriste po drugom pravnom osnovu (po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja), i da ne koriste pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.
   Nadležni iz Centra za socijalni rad šalju Vašu dokumentaciju na komisiju i Vi očekujete poziv Prvostepene komisije za veštačenje. Ova komisija procenjuje telesno oštećenje i donosi odluku o dobijanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Procedura traje najmanje dva meseca, a novčana nadoknada se isplaćuje od dana kada ste predali zahtev. U slučaju negativnog ili neodgovarajućeg rešenja podnosite žalbu i čekate ili poziv na veštačenje drugostepenog organa ili novo rešenje – bez novog odlaska na komisiju.

   Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s