DEČIJI DODATAK

Dečiji dodatak  predstavlja jedno od prava koje je predviđeno Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom . Ostvaruje ga jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva, pod uslovima koji su predviđenim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.

deca1

Kao izuzetak od postavljenog pravila predviđena je situacija da  majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na dečiji dodatak i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

O IZNOSU DEČIJEG DODATKA OD 01.04.2017. – 30.09.2017. POGLEDATI NA : IZNOS CENZUSA DEČIJEG DODATKA OD 13.04.2017.

Pod istim uslovima koji su navedeni za roditelja koji neposredno brine o detetu pravo na dečiji dodatak ima i hranitelj i staratelj deteta.

Izuzetno od navedih uslova za hranitelja, hranitelj ili staratelj deteta može ostvariti pravo na dečiji dodatak za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja.

Strani državljanin koji radi na teritoriji Republike Srbije ostvaruje dečiji dodatak, ako je to određeno međunarodnim sporazumom, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

Dečiji dodatak pripada deci koja žive i školuju se na teritoriji Republike Srbije, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju.

Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, a najdalje do 19 godina života.

Izuzetno dečiji dodatak pripada i posle navršenih 19 godina života za dete za koje je donet akt o razvrstavanju, sve dok je obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

Školovanje jeste sticanje obrazovanja u svojstvu redovnog učenika u osnovnoj i srednjoj školi, a u skladu sa propisima u oblasti obrazovanja.

Izuzetno, svojstvo redovnog učenika smatra se da ima i lice iz osetljivih društvenih grupa i lice sa izuzetnim sposobnostima koje stiče srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra prosvete.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje se ako ukupan mesečni prihod po članu porodice ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev ne prelazi cenzus. Cenzus je propisani iznos proseka primanja po članu porodice. Svakog 5-og u mesecu objavljuje se novi cenzus za buduće potencijalne korisnike dečjeg dodatka.

Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

Ukupan mesečni prihod po članu porodice utvrđuje se tako što se ukupan prihod porodice podeli na tri meseca i broj članova zajedničkog domaćinstva, na dan podnošenja zahteva.

Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju novčana i druga likvidna sredstva (ostvarena prodajom nepokretnosti, akcije, obveznice i druge hartije od vrednosti i sl.) u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva.

Ako podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice poseduju novčana i druga likvidna sredstva u vrednosti većoj od iznosa 30 dečijih dodataka po članu porodice u momentu podnošenja zahteva, podnosilac zahteva ne može ostvariti pravo na dečiji dodatak za period srazmeran broju meseci koji se dobija deljenjem ukupnog iznosa tih sredstava sa prosečnom zaradom u Republici bez poreza i doprinosa.

Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice.

Izuzetno od gore navedenog rešenja, pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, koji ostvaruju dohodak od poljoprivrede, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i drugih nužnih ekonomskih zgrada u poljoprivrednom domaćinstvu i zemljišta u površini do dva hektara po članu porodice.

Kako_do_roditeljskog_dodatka_835525568

Uz zahtev za priznavanje prava na dečiji dodatak podnosilac zahteva prilaže sledeće:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
 2. Uverenje da je državljanin republike Srbije;
 3. Fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkod domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta;
 4. Fotokopiju overene zdravstvene knjižice;
 5. Potvrdu o prihodima u tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana zajednikog domaćinstva koji ostvaruje prihode;
 6. Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 7. Poresko uverenje za svakog člana zajedničkod domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja;
 8. Potvrdu o svojstvu redovnog učenika za decu školskog uzrasta ( osnovna i srednja škola);
 9. Dokaze o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora, kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana);
 10. Potvrdu nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
 11. Akt o razvrstavanju za dete ometeno u razvoju;
 12. Akt o produženju roditeljskog prava;
 13. Dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja  (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove);
 14. Dokazi o nezaposlenosti (uverenje i radna knjižica);
 15. Dokazi o starateljstvu ili hraniteljstvu(akt nadležnog organa starateljstva);
 16. Fotokopiju kartice tekućeg računa (obe strane).

Napomena: prilozi pod rednim brojem 10,11,12,13,14,15,i 16 dostavljaju se samo u slučaju dokazivanja navedenih statusa.

Činjenicu da podnosilac zahteva i članovi njegovog domaćinstva poseduju odnosno ne poseduju nepokretnost podnosilac zahteva dokazuje jednim od sledećih dokaza:

1) izvodom iz zemljišnih knjiga – vlasnički list;

2) ugovorom o kupovini nepokretnosti;

3) rešenjem Republičke uprave javnih prihoda;

4) uverenjem Republičkog geodetskog zavoda;

5) ugovorom o korišćenju stana.

Važno je istaći da je od 08.06. 2016. sa stupanjem na snagu određenih članova novog Zakona o opštem upravnom postupku roditeljima znatno olakšana procedura podnošenja zahteva za produženje i ostvarivanje prava na dečiji dodatak  jer je od navedenog datuma organ koji vodi postupak dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.04.2016. godine CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 12. aprila 2016. godine iznosi :

 1. cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom – redovan iznos : 8.203,82 din uvećan iznos : 9.844,59 din. ;
 2. cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

– član 19. stav 1. tačka 1. Zakona   – redovan iznos 2,83 , uvećan 3,40;

–  član 19. stav 1. tačka 2. Zakona  – redovan iznos 6,60 uvećan 7,93

DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2015. do 31. marta 2016.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete)  iznosi – redovan iznos : 2.659,11 din , uvećan iznos : 3.456,86 dinara.

Cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak – usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu, cenzus se uvećava prema odredbama zakona   za 20%.

Visina dečijeg dodatka usklađuje se 1. aprila i 1. oktobra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem troškova života na teritoriji Republike u prethodnih šest meseci.

Iznos dečijeg dodatka, utvrđen u skladu sa odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom , za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje dece sa smetnjama u razvoju uvećava se za 30%.

Za dete za čije se obrazovanje ili rehabilitaciju potpuno ili više od 50% obezbeđuju sredstva iz javnih rashoda iznos dečijeg dodatka umanjuje se za 50%.

Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

Isplata dečjeg dodatka vrši se isključivo preko tekućeg računa kod Poštanske štedionice. Korisnicima koji nemaju otvoren tekući račun, službenim putem biće otvoren tekući račun kod Poštanske štedionice. U zahtevu se obavezno navodi tačan poštanski broj mesta prebivališta za prvu isplatu.

Korisnik prava iz ovog zakona koji je na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava ostvario pravo, dužan je da naknadi štetu, u skladu sa zakonom.

Bojana Bogojević

Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom

Specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja

Tekst objavljen i od strane :

Adria Media Group – YUMAMA

SMEDIA

VRŠAC PLUS

MOJ PEDIJATAR

Advertisements

105 thoughts on “DEČIJI DODATAK

 1. Kao hranitelj ispunjavam sve potrebne uslove za dobijanje dečijeg dodatka.
  Moje pitanje se odnosi na visinu cenzusa, da li se računa uvećani cenzus za uvećani iznos dečijeg dodatka ili obrnuto?

  Sviđa mi se

  • Danas sam isla da produzim deciji dodatak koji primam za dvoje dece kao samohrana majka i sokirala se kada mi je jako drska gospodja rekla da za starije dete koje je upisalo srednju skolu u Zagubici vise nemam pravo na deciji
   dodatak zato sto ide u skolu u drugu opstinu i da treba da vratim novac koji sam primila za septembar! Interesuje me da li je to stvarno tako po zakonu ?

   Sviđa mi se

   • Poštovana,
    ukoliko se dete ne školuje u mestu svok prebivališta ne znači automatski i gubitak prava na dečiji dodatak, ali je neophodno da budu ispunjeni razlozi zbog kojih se dete školuje na takav način.

    Shodno razlozima školovanja organ donosi odluku.

    Sviđa mi se

 2. Poštovana Dragana,

  prema odredbama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu, cenzus utvrđen u članu 19. ovog zakona uvećava se za 20%.

  Sviđa mi se

 3. Posto nigde nisam procitala da je uslov da porodica zivi na adresi gde su prijavljeni(stanujemo privatno a nemamo podstanarski ugovor) ipak sam bila odbijena SAMO iz tog razloga. Inace se vodimo na adresi ciji je vlasnik moja mal.cerka. Suprug ja i troje dece. Moje pitanje je kako je to moguće? Hvala unapred!

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sneška,

   Kao jedan od potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava na dečiji dodatak navodi se i fotokopija ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinsta, a za decu prijava prebivališta.
   Pravo na dečiji dodatak može se ostvariti ukoliko podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice.

   Ukoliko ste nezadovoljni Rešenjem nadležnog organa o pravu na dečiji dodatak, možete uložiti žalbu.

   Iako niste postavili pitanje, savet je da sačinite ugovor o zakupu stana i da isti radi pravne sigurnosti overite kod nadležnog organa.

   Sviđa mi se

   • Ja sam prosle godine odbijena od dec.dodatka zato sto mi srednji sin ide u Osnovnu skolu u Klenku(a on pripada opstini Ruma-Vojvodina)u tu skolu ide zbog drustva i vise mu odgovara skola i nastavnici,Stariji sin mi ide u Sabac srednja je skola,a najmladji ima 2 god.Sa adresom smo u Sapcu gde inace i boravimo.Dopis iz Bg je stigao zato sto smo ulozili zalbu i odbijeni smo posto dete zivi sa babom i dedom u Klenku(to je njihovo shvatanje)iako smo mi naveli da detetu odgovara tamo skolovanje.Pa mi vi sad recite,kako ja da ostvarim decji koji mi je potreban samo suprug radi i to na ugovor nema stalan posao?Hvala unapred

    Sviđa mi se

   • Poštovana Tijana,

    za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

    Kao jedan od potrebnih dokumenata za ostvarivanje prava na dečiji dodatak navodi se i fotokopija ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinsta, a za decu prijava prebivališta.

    Sviđa mi se

 4. Postovani, odbijen mi je zahtev na deciji dodatak. Ja sam privatni preduzetnik (kozmeticki salon) na porodiljskom bolovanju, muz je na zavodu. Moja primanja ne prelaze census, suprug dvoje dece i ja zivimo kao podstanari u stanu od 50kv. Odbijena sam jer je stan u kojem obavljamo delatnost (32kv) veci od dozvoljene povrsine. Da li vredi pisati zalbu? Hvala

  Sviđa mi se

  • Poštovana Danka,
   ukoliko ste nadležnom organu za donošenje prvostepenog rešenja dostavili svu potrebnu dokumentaciju, a obzirom na napred navedeno, mišljenje je da možete izjaviti žalbu na rešenje koje je doneto u provostepenom postupku , ali je pre toga neophodno da obratite posebnu pažnju na obrazloženje navedenog rešenja, te da prilikom izjavljivanja žalbe posebno vodite računa o sadržaju, predavanju i roku.
   Na kraju bih navela da se na zalost iz Vaseg pitanja ne vidi da li ste Vi vlasnici navedene nepokretnosti u kojoj obavljate delatnost.

   Sviđa mi se

   • Nismo vlasnici nepokretnosti u kojoj obavljamo delatnost. Medju dokumentima koje smo dostavili pri podnosenju zahteva bila su i resenja za oba stana kao i kopije licnih karti vlasnika. Po njihovom mi ne smemo imati u zakup poslovni prostor veci od 20kv

    Sviđa mi se

 5. Poštovana Sneška,

  cenzus za dečiji dodatak se ne određuje samo po osnovu zarada Vas i Vašeg supruga, već se ceni po osnovu postojanja ili ne postojanja tačno određenih uslova.

  Ukoliko želite da ostvarite pravo na dečiji dodatak potrebnu dokumentaciju možete dostaviti organu uprave u mestu Vašeg prebivališta.

  Sviđa mi se

  • Koji su to uslovi? Nekretnina tj kuce od 44m2 se vodi na meni svi imamo isto prebivaliste,suprug i ja vencani deca takodje idu u skolu u nasem selu? Ako je to sve uredu da li proseku primanja prelazimo cenzus?

   Sviđa mi se

   • Poštovana Sneška,

    prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 14.9.2015. godine cenzus za ostvarivanje prava na deciji dodatak od 01.09.2015.godine iznosi 8.212,22 dinara.
    Sobzirom da se za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.
    Sobzirom na gore navedeni način određivanja cenzusa, misljenje je da Vi prelazite cenzus.

    Svi potebni uslovi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak kao i potrebna dokumentacija nalazi Vam se u tekstu.

    Sviđa mi se

 6. Postovana Bojana,

  Htela bih da apliciram za deciji dodatak.
  U obrascu, koji se popunjava pri apliciranju, nisam pronasla varijantu za moj slucaj, a to je :
  Dete i ja zivimo sami u mom stanu, rastavljena sam od supruga i on ne zivi sa nama, ali se nismo razveli u sudu. Ja nisam zaposlena, a on jeste i ima neto zaradu od 25.988,82 din. Posto nismo zakonski razvedeni, on i nema obavezu mesecne isplate odredjenog iznosa za dete, tako da je finansijska pomoc sa njegove strane sporadicna i nepredvidivog iznosa, u proseku oko 10.000,00 din.

  Da li ce, zbog nepostojanja papira o razvodu, racunati prosek po clanu porodice, iako on ne zivi sa nama ?
  Ako je tako, da li se kao cenzus racuna redovan iznos ili uvecan iznos (iz tabele : Nominalni iznosi prava – Deciji dodatak) ?
  Sta uposte predstavlja kolona : uvecan iznos u toj tabeli ?

  Unapred hvala na odgovorima,
  Svetlana Mirkovic

  Sviđa mi se

  • Poštovana Svetlana,

   uvećan cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak je predviđen za određene kategorije, odnosno samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu, cenzus se uvećava prema odredbama zakona za 20%.
   Uprokos činjenici da Vi i Vaš suprug ne živite zajedno Vi se i dalje ne smatrate samohranim roditeljem.

   Prema odredbama Porodičnog zakona supružnici su dužni da se međusobno izdržavaju. Odnosno, supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima.

   Sviđa mi se

 7. Da li moje dete koje je zavrsilo III stepen ugostiteljske redovno, sada je upisala IV stepen saobracajne vanredno i sada u oktobru postala punoletna a do sada imala decji ima li i dalje pravo na decji dodatak?

  Sviđa mi se

 8. Ali ona nemože biti upisana kao redovan učenik u ovoj školi jer je završila III stepen a sada je upisala drugi smer vanredno. Ima li ili nema pravo na dečji dodatak? Hvala!

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   vanredan učenik samo u izuzetnim okolnostima može da ima svojsto redovnog učenika i samim tim pravo na dečiji dodatak.
   Svojstvo redovnog učenika smatra se da ima i lice iz osetljivih društvenih grupa i lice sa izuzetnim sposobnostima koje stiče srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra prosvete.

   Sviđa mi se

  • Poštovana Gogo,

   različite okolnosti mogu da se podvedu pod termini “ izuzetne okolnosti“ zavisno od slučaja koji je zastupljen u pojedinim predmetima, što naravno zavisi od podnosioca zahteva ka što je naprimer pripadnost pojedinim osetljivim grupama stanovništva…..

   Sviđa mi se

 9. Podnela sam zahtev za decji dodatak, dobila sam zakljucak da dopunim dokumentaciju pa imam dva pitanja. Prvo, treba da im dostavim pravosnaznu presudu, koju ja jos uvek nemam jer je zalbeni postupak pred Apelacionim sudom u toku. Znaci imam presudu u kojoj stoji da su mi deca dodeljena i samostalno vrsim roditeljsko pravo, deca sve vreme zive sa mnom. Da li na osnovu te presude imam pravo na decji. Drugo pitanje je u vezi stana, vodim se na adresi kod oca, ali ne zivimo kod njega nego kao podstanari, na drugoj opstini, ne zelim da se prijavljujem na tu adresu nego bih da ostanem prijavljena kod oca. Da li mogu dva svedoka da daju izjavu, da overimo u opstini, da ja zivim kao podstanar, da li je to dovoljno kao dokaz. Hvala unapred.

  Sviđa mi se

 10. Postovana Bojana…

  Recite mi molim vas da li ja imam pravo na deciji dodatak s obzirom da sam nezaposlen,i samohrani roditelj i ako se jos uvek vodi spor oko vidjenja deteta..Da napomenem da sam dobio resenje od suda za privremenu dodelu deteta i da majka mora davati alimentaciju mesecno 5.000 din.dok se spor ne zavrsi..Dete je rodjeno u Srbiji a majka je crnogorka,ja sam drzavljanin Srbije..Recite mi molim vas da li ja imam pravo na pomoc kao samohrani roditelj i da li ja mogu uzeti jednokratnu pomoc za prvo dete po rodjenu s obzirom da mi cerkica ima cetiri godine i da nismo uzeli taj novac jer je majka stranac..

  Unapred zahvalan Nenad Stojkovic

  Sviđa mi se

  • Poštovani Nenade ,

   shodno zakonskim rešenjima i nezaposlena lica imaju pravo na dečiji dodatak . U tom slučaju je neophodno da uz dokumentaiju koju dostavljaju organu uprave koji odlučuje o korišćenju navedenog prava dostave i dokaz o nezaposlenosti ( uverenje koje Vam izdaje NSZ ukoliko se nalazite na evidenciji ili radnu knjižicu).
   Sobzirom da još vodite spor sa majkom Vašeg deteta neophodno je da dostavite i dokaze na osnovu kojih se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove).
   Što se tiče Vašeg pitanja koje se tiče ne iskorišćenog prava na roditeljski dodatak Zakonom je predviđeno da se zahtev za roditeljski dodatak sa potrebnom dokumentacijom mora podneti najkasnije do navršenih šest meseci života deteta za čije rođenje se ovo pravo traži.

   Sviđa mi se

 11. Postovanje,molim Vas recite mi ako smo svi prijavljeni na adresi kod muzevih roditelja a zivimo u nasem stanu za koji smo prilozili dokaz o nasledstvu,moramo menjati adresu u licnoj karti? Hoce li nas odbiti sto nismo prijavljeni na nasem stanu? Sta raditi u tom slucaju? Da li da odemo u gradsku kucu sa dva svedoka? Lakse mi je da neko posvedoci nego da placam da se svima menja adresa u dokumentima.

  Sviđa mi se

  • Poštovana,
   da biste ostavrili pravo na dečiji dodatak neophodno je da podnosilac zahteva, odnosno članovi njegove porodice, ne poseduju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, osim odgovarajućeg stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice.

   Sviđa mi se

 12. Postovanje
  Kako je moguce da ja kao samohrana majka koja je ne zaposlena, ne primam alimentaciju, ne primam nikakvu socijalnu pomoc budem odbijena za deciji dodatak jer zivim sa ocem i bratom u zajednici on ima 30 000 Dinara penziju.Imam sve uredne papire od suda ali receno mi je da nemam prava jer sam u zajednici sa ocem

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sandra,

   odbijeni ste zbog toga što se za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

   Sviđa mi se

 13. Moje iskreno postovanje !0
  Da li potvrda o ostvarenoj zaradi treba da sadrzi upisane zarade koje predhode mesecu i ako nisu pustane ? ‘Dostavljena je potvrda o ostvarenoj zaradi na danasnji dan i obuhvata period od o1 12 2015-29 02 2016 i u kojoj pise da je radnik za decembar i januar primio zaradu u odredzenom iznosu a da za februar nije primio zaradu i pise o primanja, Da li je otvrda validna ! Unapred hvala !

  Sviđa mi se

 14. Postovana Bojana,

  koliko najmanje godina mora da ima dete da bih podnela zahtev za deciji dodatak? Posto mi nije najjasnije…. pise do 19 godina i ako se skoluje. Jel to znaci od 7 do 19 godina?

  Hvala unapred!

  Sviđa mi se

 15. Postovana Bojana,
  imam jedno pitanje i molim Vas za odgovor: resenje za d.dodatak je vazilo do 1.aprila ove godine. Obnovila sam zahtev 3.marta. Da li postoji zakonski rok za donosenje resenja ili se nesto tu ‘zagubilo’? Nikada pre tako dugo nisam cekala na odgovor. Hvala! Srdacan pozdrav.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Mila,

   postoji zakonski rok za donošenje rešenja. Ukoliko je postupak pokrenut na zahtev stranke ili po službenoj dužnsti u interesu stranke, a nije potrebno sprovesti ispitni postupak niti postoje razlozi za odlaganje rok iznosi mesec dana. U ostalim slučajevima rok iznosi dva meseca.

   Sviđa mi se

 16. Postovanje.Majka sam troje dece.Dve starije cerke su ostale da zive kod oca a treca cerka je iz drugog braka.Izgubili smo pravo na deciji jer prelazimo cenzus za 702 din.U januaru je muz imao prelaz iz jedne firme u drugu kod istog gazde.Stavili su mu prosek plate veci nego sto je imao platu!Pa me zanima da li bi mogla da se ulozi zalba ili koliko vremenski treba da prodje da predamo opet za deciji?

  Sviđa mi se

 17. Muz, dvoje dece i ja zivimo kao podstanari. Vodimo se na adresi roditelja moga muza. Imamo sve uslove za deciji,samo mi se cini da prelazimo cenzus posto oboje radimo. Da li mi prestavlja olaksicu sto sam podstanar? Da li je dovoljno dva svedoka da zivim kao podstanar? Nemam potpisan nikakav ugovor.

  Sviđa mi se

 18. Postovanje ,samo da postavim jedno meni glupo I meni nejasno pitanje?Ja I supruga smo roditelji dve prelepe devojcice ,pri obnavljanju decijeg dodatka uporno mi traze prosek tri zadnje plate,iako sam ja dobio otkaz iz firme jos u januaru. I imam primanje samo sa biroa kao nezaposljeno lice,stvarno ja nerazumem logiku cemu tri poslednje plate ja neradim vec tri meseca ,supruga neradi ovo je cisto ispiranje mozga!Ja bih vam bio zahvalan ako bi ste mi to malo pojasnili.Hvala unapred.

  Sviđa mi se

  • Poštovani,

   zakonodavac je kao jedna od uslova za ostvarivanje prava na dečiji dodatak naveo i dostavljanje dokaza o nezaposlenosti. Potrebno je da dostavite uverenje od strane nacionalne službe za zapošljavanje da ste na njihovoj evidenciji što predstavlja dokaz da ste nezaposleni. Takodje je naveo i potrebu dostavljanja potvrde o prihodima te od NSZ potrazite potvrdu o korišćenju prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

   Sviđa mi se

 19. Postovana,
  Da li novcana naknada za nezaposlene koje se primaju sa biroa uticu na podnosenje zahteva za deciji dodatak. Odnosno da li mora da se ceka tri meseca od poslednje uplate.
  Hvala.

  Sviđa mi se

  • Poštovani Marko,

   potrebno je da kao dokaz prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak dostavite dokaz da ste nezaposleni , a to je uverenje koje će Vam izdati na Vaš zahtev u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. na izdavanje ovog uverenja neće uticati to što ste korisnik novčane naknade jer samim tim što ste na evidenciji NSZ Vi ste nezaposleni. Zakonodavac je kao jedan od uslova je naveo i potrebu dostavljanja potvrde o prihodima te od NSZ potrazite potvrdu o korišćenju prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.

   Sviđa mi se

 20. Odbijena sam za deciji dodatak zato sto suprugov poslodavac jos od1. 3.2014.godine ne uplaćuje socijalno osiguranje. Zahtevaju da dostavm overenu kopiju važeće zdravstvene knjižice za mene. Jer preko službe za zapošljavanje mi je ne mogu overiti jer suprug radi. A u njegovoj firmi su mi dali potvrdu da nisu plaćali socijalno osiguranje. Predala sam kada sam obnavljala zahtev tako je bilo i posle godine nista nisu pravili pitanje i dobila sam resenje. Pa me zanima kako sada to ne moze. Žena koja obradjuje moj slučaj bila je tako drska digla nogu na stolicu veze pertle na cipeli i kaze mi ne zanima me želite se jesi li donela to sto ti je traženo. I zanima me sta da radim dalje kako jednom moze drugi put ne. Hvala unapred

  Sviđa mi se

  • Poštovana,

   najbolje bi bilo da se sa svom dokumentacijom koju imate u ovom slučaju obratite načelniku službe koja je nadležna za overu knjižice.
   Bitno je da znate da osiguranim licima – ženama, kojima zbog neizmirenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nisu overene zdravstvene knjižice, potvrde, odnosno kartice, radi korišćenja zdravstvene zaštite u vezi sa planiranjem porodice izdaje se potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite „Obrazac PŽD“ , dok za osigurana lica za koja doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nije redovno izmirivan, zdravstvena knjižica, potvrda, odnosno kartica overavaće se pod uslovom da je obveznik uplate doprinosa započeo sa izmirivanjem doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i nastavio sa njihovim redovnim i kontinuiranim izmirivanjem

   Sviđa mi se

 21. Poštovana,moje dete je završila osnovnu školu,i po njenoj želji i odličnom uspehu primljene je u srpsku gimnaziju u Budimpeštu.Zanima me,dali će imati i dalje pravo na dečiji dodatak -ja sam samohrana majka i nezaposlena.Hvala vam unapred.

  Sviđa mi se

 22. Draga Bojana,imam jedno pitanje.Decko je stranac,a devojka srpkinja.Hoce da se vencaju ovde u Srbiji kako bi on dobio papire.Ona ima deciji dodatak i pitanje je.Da li ona gubi deciji udajom za stranca?

  Sviđa mi se

  • Poštovana Borka,

   samimi činom venčanja osoba koja je stranac odnosno lice koje nema državljanstvo Republike Srbije neće automatski steći državljanstvo.
   Dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
   Strani državljanin koji radi na teritoriji Republike Srbije ostvaruje dečiji dodatak, ako je to određeno međunarodnim sporazumom, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

   Sviđa mi se

 23. Dobar dan
  Bijana uzimao sam deciji dodatak 5 god, sad obnavljam dokumentaviju za deciji i nece da mi obnove dokumentaciju zato sto mi zena nema prenivaliste u srbiji. Deciji dodatak se vodi na mene. Dali imaju pravo. Molim za savet.
  U napred zahvaljujem

  Sviđa mi se

  • Poštovani Sadate,

   shodno zakonskoj regilativi dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji neposredno brine o detetu, koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za prvo, drugo, treće i četvrto dete po redu rođenja u porodici, od dana podnetog zahteva.
   Strani državljanin koji radi na teritoriji Republike Srbije ostvaruje dečiji dodatak, ako je to određeno međunarodnim sporazumom, pod uslovima predviđenim ovim zakonom.

   Sviđa mi se

 24. Poštovana,
  javljam se u ime rodbine koja slabo barata internetom, pa činim uslugu.
  Bračuni par, državljani Srbije, žive u zajedničkom domaćinstvu sa četvoro dece (troje osnovna škola, najmlađe dete bliz dve godine). Kuća na ime supruga – tri sobe. Surug je vlasnik i 3 hektara zemlje.
  Supruga radi, trenutno na porodiljskom, – 30.000 plata.
  Da li imaju pravo na dečiji dodatak, i da li ima nešto sporno u njihovim podacima?
  Hvala na razumevanju,
  Pozdrav.

  Sviđa mi se

 25. Postovana, htela bih aplicirati za deciji dodatak, suprug i ja smo podstanari, lk je jos uvek na adresi njegovog oca, samo on radi i zarada mu je minimalac. Imamo jedno dete.Sta je najpametnije uraditi, i da li je obavezno da se prijavimo na ovaj stan ili samo mozemo sklopiti ugovor o zakupu stana a ne menjati adrese u lk. Hvala unapred

  Sviđa mi se

  • Poštovana Zorice ,
   za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

   Prilikom podnošenja zahteva podnosite i : fotokopiju ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu prijavu prebivališta, što ukazuje da nije dovoljno da kao što ste rekli “ samo sklopite ugovor o zakupu stana „.

   Sviđa mi se

 26. Otisao sam da predam potvrde o skolovanju dece u centar za decju zastitu Bojnik,rekli su mi da mi dete ide u osnovnu skolu Leskovac to je druga opstina i da nemam prava na decji dodatak.Ja inace zivim u mestu prebivalista opstine Bojnik,a dete je izabralo da ide u drugu opstinu to jest u opstini Leskovac.
  Oni mi kazu da nemam pravo za dete koje se skoluje u drugoj opstini na decji dodatak a ja nigde ne vidim da to pise u zakonu.
  Koja su moja prava predvidjena zakonom u vezi skolovanja u drugoj opstini na pravo za decji dodatak.

  Sviđa mi se

  • Poštovani Nebojša,

   ukoliko se dete ne školuje u mestu svok prebivališta ne znači automatski i gubitak prava na dečiji dodatak, ali je neophodno da budu ispunjeni razlozi zbog kojih se dete školuje na takav način.

   Shodno razlozima školovanja organ donosi odluku.

   Sviđa mi se

 27. posle deset godina primanja decijeg dodatka mene sad odbiju jer mi suprug radi za 30 000 dinara i normalno dete mi nema pravo na deciji.Zanima me dali je moguce da ova drzava nekome da deciji nekome ne.Imam prijatelje koji u kuci imaju ogromna primanja i imaju deciji a mom detetu su sve uskratili njemu ne treba nista.

  Sviđa mi se

 28. Postovani, molim Vas , ako biste mogli preciznije da mi objasnite kako dokazati da ste samohrani roditelj? Dijete ce biti rodjeno za nekoliko dana, najvjerovatnije priznato ali ne shvatam kako dokazati da sam samohrani roditelj? Ni jedan od navedenih slucajeva (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove) nije nas „slucaj“. Nismo bili u braku vec u vanbracnoj zajednici za koju , opet ne znam, kako „dokazati“. Hvala.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Marta,

   vanbračna zajednica se teže dokazuje od braka jer je za brak dovoljan dokaz izvod iz matične knjige venčanih. Za vanbračnu zajednicu je bitn atrajnost, odnosno da postoji namera i svest o trajnijem zajedničkom životu.
   Shodno zakonskim rešenjima , status samohranog roditelja može se dokazati:

   1) izvodom iz matične knjige umrlih ili rešenjem nadležnog organa o proglašenju nestalog lica umrlim;

   2) odlukom nadležnog organa o vršenju roditeljskog prava;

   3) izvodom iz matične knjige rođenih deteta;

   4) rešenjem invalidske komisije i potvrdom fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da nije ostvario pravo na penziju;

   5) potvrdom nadležnog vojnog organa;

   6) potvrdom nadležnog kazneno-popravnog zavoda.

   Član 32*

   Ne smatra se samohranim roditeljem u smislu Zakona i pravilnika roditelj koji je po prestanku ranije bračne, odnosno vanbračne zajednice, zasnovao novu bračnu, odnosno vanbračnu zajednicu.

   Sviđa mi se

 29. Postovana imam konkretno pitanje, zasto deca rodjena u opstini Ljubovija i takodje drzavljani republike Srbije gube pravo na dеcij dodatak ako upisy srednju skoli u republici Srpskoj sobzirom da ta skola ne postoii u Ljubovija a da roditelji nemaju uslova za placanje stanova itd u vecim gradovima u Srbiji, konkretno mislim na skolovanje u Bratuncu i Srebrenici. Hvala unapred

  Sviđa mi se

 30. Postovana Bojana.

  Jedno dete nam ima uvecan cenzus a drugo dete nema, do sada smo ostvarivali pravo za oba deteta medjutim sada su nam rekli da dete sa uvecanim cenzusom ima pravo a dete koje nema uvecan cenzus nema pravo na deciji dodatak, Da li je to moguce. Tromesecna primanja su nam 105500.Receno nam je da za jedno dete cenzus prelazi a za drugo ne? Unapred hvala na odgovoru!

  Sviđa mi se

  • Poštovana Danka,

   da bi Vam nadležni organ odobrio navedeno pravo morate ispuniti uslove koji su navedeni u tekstu. Samo na osnovu iznosa tromesečnih primanja nije moguće dati odgovor. U svakom slučaju na rešenje nadležnog organa kao nezadovoljna strana možete uložiti žalbu.

   Sviđa mi se

 31. Postovana Bojana,hteo sam da pitam dali imam pravo na ostvarenje decijeg dodatka,zivim sa suprugom i dvoje dece,supruga ima primanje 20000 a ja trenutno primam novcanu naknadu za nezaposlena lica(jos jedan mesec),kada bih sada podneo zahtev dali bih me odbili ili ne?Hvala na odgovoru unapred.

  Sviđa mi se

 32. Ja treba da produzim deciji dodatak moja majka je bila clan domacinstva i sva imovina se vodi na nju suprug i ja nemamo imovinu i nigde ne radimo znaci nemamo primanja. Ove godine mi se majka udala i ne zivi sa nama sta je meni dotrebno sada od dokumentacije za produzetak decijeg s obzirom da nije sa nama u zajednici vise a sva imovina se vodi na nju.pozdrav

  Sviđa mi se

  • Poštovana Julijana,

   zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja. Uz popunjen obrazac zahteva potrebno je priložiti dokaze o prihodima domaćinstva isplaćenim u poslednja tri meseca pre podnošenja zahteva a od drugih dokaza samo za promene koje su od uticaja na ostvarivanje prava.

   Sviđa mi se

   • Poštovana,
    Interesuje me da li je pri obnavljanju prava na dečji dodatak potreban ugovor o korišćenju stana bez nadoknade u slučaju da smo promenili adresu u istoj Opštini? Da li postoji kontakt telefon za detaljne informacije? Zašto u nekim opštinama samo traže ličnu kartu da bi se konstatovala promena adrese, a negde traže i ugovor o zakupu. Da li su službenici obavezni da nas obaveste da oni mogu službenim putem nabaviti potrebna dokumenta? U našem slučaju službenica je insistirala da sami nabavimo potvrdu iz Katastra, iz Poreske, kopiju suprugove radne knjižice jer nije na birou i nije zaposlen, zdravstvenu knjižicu, potvrdu o prebivalištu za decu i supruga i potvrdu o mojim primanjima.

    Sviđa mi se

   • Poštovana LJubice,
    Zakonodavac je bio jasan sto se tice prikupljanja dokumentacije, ali u cilju bržeg ostvarivanja prava , odnoso u Vašem slučaju bržeg prikupljanja dokumentacije referenti često stranke upute da same pribave neophodna dokumenta.

    Sviđa mi se

 33. Postovana,
  moj suprug i ja smo dobili resenje za deciji dodatak pre mesec dana za nase prvo dete, i danas smo u banci podigli prvu uplatu od 1820 din. Ja sam shvatila da mesecni deciji dodatak iznosi oko 2600 din. pa me interesuje zasto smo mi dobili manje?

  Sviđa mi se

 34. imam jedno pitanje ja sam 2009 u cetvrtoj trudnoci rodila blizance ali mi je onda deciji priznat samo na devojcicu a na decaka je odbijeno redovno nosim papire za obnavljanje dali i ja imam sad pravo na to po novom zakonu ili ne?unapred hvala

  Sviđa mi se

 35. Poštovana Bojana,

  naime sa suprugom i sa naših četvoro dece vodimo se na adresi mojih roditelja zajedno sa mojim roditeljima,a živimo na adresi ženinih roditelja zajedno sa njenim roditeljima u kucnoj zajednici. Nadam se da me razumete,da pojasnim

  zena,ja i deca se vodimo na adresi u Loznici gde zive moji roditelji,ali mi tu ne stanujemo.
  mi stanujemo u Lipničkom šoru mestu pored Loznice sa ženinim roditeljima.

  Do sada smo imali deciji dodatak za svo cetvoro dece,dok najstarija cerka nije pošla u školu. U školu sam je upisao u Lipnički šor. Pre nekoliko dana sam dobio obaveštenje vezano za dečiji dodatak da treba da dostavim potvrdu iz škole da je redovan učenik. Uzeo sam potvrdu iz škole u Lipničkom šoru,gde je dete i upisano,i istu odneo u opštinu u odeljenje za deciji dodatak. Tamo su mi rekli da ce za nju da mi se ukine deciji dodatak jer se vodimo na adresi u Loznici,a dete ide u školu u Lipnički šor. Da se po novom zakonu o decijem dodatku roditelji smatraju neodgovornim ako dete upisuju u školu mimo adrese stanovanja,tj tamo gde dete pripada da ide.

  Šta mi je činiti,jel to istina za taj zakon?

  S’ poštovanjem

  Sviđa mi se

 36. Da li se u potvrdu o primanjima pise iznos koji je obracunat ili koji je isplacen? Zanima me zbog situacije mog supruga, poslodavac je isplatio doprinose ali neto nije?
  Unapred hvala na odgovoru

  Sviđa mi se

 37. Postovana,interesuje me da li imam pravo na deciji dodatak…posto mi problema prave zbog prebivalista supruga.ja i suprug smo vencani i imamo dvoje dece. ja sam sa decom na jednoj adresi dok je on na drugoj,ista opstina.Ja sam na birou,on takodje nije zaposljen?hvala na odgovoru

  Sviđa mi se

  • Poštovana Sanja,

   Za ostvarivanje prava na dečiji dodatak uzimaju se prihodi svih članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu podnosioca zahteva, ostvareni u tri meseca koji prethode mesecu u kojem je podnet zahtev i upoređuju se sa važećim cenzusima na dan podnošenja zahteva.

   Sviđa mi se

 38. Postovanje, imam pitanje.
  Nisam imala pravo na deciji samo iz razloga sto nismo imali overene knjizice (muzev poslodavac mogao da overi). Dete sada ima 5godina i sada imamo overene knjizice (suprug, dete i ja).
  Da li imam pravo (obzirom da dete ima 5god.) da ponovo podnesem zahtev za deciji dodatak? Ako imam, i dobijem pravo na deciji, da li mogu traziti ili uopste postoji mogucnost da mi nadoknade ove godine koje nisam primala.
  Srdacno Vas pozdravljam

  Sviđa mi se

  • Poštovana Bojana,
   Dečiji dodatak pripada deci koja žive i školuju se na teritoriji Republike Srbije, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

   Dečiji dodatak pripada detetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovnog učenika nalazi na školovanju.

   Dečiji dodatak pripada i detetu koje iz opravdanih razloga ne započne školovanje, odnosno koje započne školovanje kasnije ili prekine školovanje u svojstvu redovnog učenika, i to za sve vreme trajanja sprečenosti, a najdalje do 19 godina života.

   Izuzetno dečiji dodatak pripada i posle navršenih 19 godina života za dete za koje je donet akt o razvrstavanju, sve dok je obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina.

   Pravo na dečji dodatak priznaje se u trajanju od jedne godine od dana podnetog zahteva. Zahtev za obnavljanje prava podnosi se najranije 30 dana pre isteka važnosti rešenja.

   Sviđa mi se

 39. Postovanje, dobila sam negativno resenje za deciji dodatak uz obrazlozenje da posedujemo visak stambenog prostora. Kada sam otisla da vidim o cemu se radi receno mi je da moja porodica ima dve stambene zgrade na Gocu,na svekra mog se vode zgrade koje ne postoje,-to su bile kucice od blata koje su se srusile jos pre 50 godina. Da li vredi da se zalim i da li postoji neka komisija koja bi izasla na teren i utvrdila da te zgrade ne postoje.

  Sviđa mi se

  • Poštovana Emina,

   potrebno je da odete do službe za katastar nepokretnosti u Vašem mestu kako bi Vas oni uputili u način i potrebnu dokumentaciju radi brisanja podataka iz katastra nepokretnosi i objekata koji ne postoje iz plana.

   Sviđa mi se

 40. Postovani, imam dvoje dece i juce sam podigla deciji dotatak prvi put koji iznosi 2800. Da li je to za jedno dete ili bi za dvoje trebala da primim 5600? Resenje mi nije stiglo i nista mi nije jasno. Unapred hvala!

  Sviđa mi se

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s